Chức năng của khoa Marketing: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo một hoặc một số ngành, chuyên ngành theo phân công của Hiệu trưởng.
Lịch sử hình thành   11/6/2015 6:07:53 PM
Khoa Marketing được thành lập năm 1960 và trải qua các giai đoạn phát triển: