Chức năng, nhiệm vụ của khoa Marketing   11/12/2015 3:49:13 PM
Chức năng của khoa Marketing: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo một hoặc một số ngành, chuyên ngành theo phân công của Hiệu trưởng.
        1.     Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo một hoặc một số ngành, chuyên ngành theo phân công của Hiệu trưởng.

2.     Nhiệm vụ

a.     Tham mưu cho Hiệu trưởng những quan điểm, chủ trương và giải pháp về phát triển đơn vị và Trường.

b.     Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.

c.     Đề xuất với Hiệu trưởng về những quan điểm, giải pháp về tổ chức bộ máy và nhân sự của đơn vị; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ viên chức thuộc đơn vị.

d.     Tổ chức lao động cho các viên chức của đơn vị, phối hợp công tác và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các viên chức trong đơn vị; quản lý viên chức, nhận xét, đánh giá viên chức thuộc đơn vị theo quy định.

e.     Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị.

f.      Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của đơn vị.

g.     Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của viên chức trong đơn vị và của các tổ chức và cá nhân khác về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của đơn vị và viên chức thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật.

h.     Xây dựng các báo cáo công tác của đơn vị theo quy định của Nhà trường.

i.      Chuẩn bị các quyết định, văn bản hành chính về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trình Hiệu trưởng.

j.      Đề xuất xây dựng và phát triển chương trình đào tạo và tham gia tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số chuyên ngành.

k.     Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

l.      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

m.   Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

n.     Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo chuyên ngành thuộc khoa quản lý.

o.     Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình học phần/môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

p.     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở khoa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa.

q.     Phối hợp với các bộ phận chức năng trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

r.      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.