Khoa Marketing được thành lập năm 1960 và trải qua các giai đoạn phát triển:

    Khoa Marketing  ngày nay (trước kia) được thành lập từ năm 1960 với tên gọi là Khoa Thương phẩm. Khoa đã có quá trình hình thành và phát triển song song với quá trình hình thành và phát triển về mọi mặt của Trường Đại học Thương mại. Với nhiều thành tích đạt được trong quá trình phát triển, Khoa Marketing đã vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Trải qua quá trình phát triển với những thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự, từ 3-2015, Khoa Marketing mới được hình thành trên cơ sở sát nhập 02 khoa Khoa Kinh doanh Thương mại và Khoa Marketing cũ. Khoa Marketing mới lúc này được nhà trường giao quản lý đào tạo 2 chuyên ngành thuộc ngành Marketing  là Marketing  thương mại và Quản trị thương hiệu.

 

"