Khoa Marketing có 5 bộ môn: - Bộ môn Quản trị chất lượng - Bộ môn Logistic kinh doanh - Bộ môn Quản trị Thương hiệu - Bộ môn Quản trị Marketing - Bộ môn Nguyên lý Marketing
"